Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beveland. Dus een geschenk in plaats van een bestraffing.

Op den rijksdag te Nijmegen, in 1018, waar Hendrik bevel gaf tot de expeditie tegen den Hollandschen graaf, werd een andere kwestie van belang behandeld. De vorstendommen van die dagen waren nog particuliere bezittingen, afhankelijk in hun omvang en voortbestaan van erfdeelingen en sterfgevallen. Ware het huis van Everhart in stand gebleven, Deventer ware misschien het middelpunt van een oostelijk gewest geworden en Gelderland nimmer ontstaan. Maar het stierf uit. Veel goederen kwamen aan een zekeren Balderik, gehuwd met een der beide alleen overgebleven dochters, Adela genaamd. Dat tweetal heeft ontzaggelijk veel daden van onrecht en geweld verricht. Toen Adela ten laatste een tegenstander, met wien haar man zich plechtig verzoend had, verraderlijk liet vermoorden, werden ze op hun burcht in Montferland belegerd eri onschadelijk gemaakt. De plaats, nauwkeurig overeenstemmend met de beschrijving : een aarden wal op een glooienden heuvel, waarbinnen, behalve een paar armelijke houten gebouwen, een steenen toren, "zeldzaam toen nog in deze streken", is door Holwerda teruggevonden. Uit de verbeurdverklaarde goederen werd o. a. het graafschap Wassenberg gevormd, aan de Maas gelegen, waaruit Gelre ontstaan zou. De overige goederen kwamen in andere handen, meest van weinig machtige personen. Althans de koningen hebben ze weldra opnieuw kunnen vergeven, wel waarschijnlijk na den dood der aanvankelijk begiftigden.

Met Koenraad den Salier (1024-39) kwam een familie onder de Duitsche kroon, die belang stelde in onze streken. Het is opvallend, hoe vaak de Salische keizers (tot 1125) te Utrecht of Luik vertoefd hebben, bijvoorbeeld om het kerstfeest te vieren, waar de keizers der Middeleeuwen altijd veel werk van maakten. En dit, terwijl hun politieke belangstelling zoozeer door andere gewesten in beslag werd genomen. Dat is echter wel te verklaren. De Saliërs dankten hun verheffing aan hun afstamming van

Sluiten