Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het kamp zijner standgenooten. Zoo de V laainsche graven, hoofden der Leliaarts, Fransch gezinden, tegenover de Clauwaerts, de demokraten. Zoo de Hollandsche uit het Henegouwsche huis, dat der Avesnes, steeds bondgenooten \an Frankrijk. De vereeniging der Hollandsche en Henegouwsche aanspraken tegenover Vlaanderen, alsmede de bondsgemeenschap der graven, hielpen een netelige kwestie oplossen : in 1323 stond de graaf van Vlaanderen al zijn aanspraken op Zeeland bewester

Schelde aan Holland at.

Dit even te vermelden feit ligt reeds te midden der groote gebeurtenissen. In 1302 verdrijven de Clauwaerts de tianschen uit Vlaanderen en verslaan hun ridderleger bij Kortrijk. Onmiddellijk wenden de overwinnaars zich tegen het onverdedigde Holland en het daar toen door familiebanden nauw mee verbonden Utrecht. De stad Utrecht was als bisschopszetel meer industriecentrum dan de andere noord-Nederlandsche steden, het vertoont ook de vroegste demokratische beweging. Onder Vlaamsch patronaat verkregen nu de gilden, d. w. z. de arbeidsgilden, in 1304 de benoeming van een college van raden naast den aristokratischen schepenbank. De V lamingen werden door Witte van Haamstede verdreven en de Fransche koning kon hun zelfs een zware boete opleggen, maar in Utrecht, Gent, Biugge en Yperen bleef de demokratie aan het bewind.

De ver doorgevoerde proletariseering der Vlaamsche arbeidersmassa's, de verschuiving van alle economische verhoudingen, ook ten platten lande, door de inwerking van het stedelijk geld en de tyrannie der aristokraten over het platte land, dat geen fabrieken mag oprichten, veroorzaken in 1323 een hevige uitbarsting, waarbij echter Gent, mededingster van Brugge, zich afzijdig houdt. Hevig revolutionnaire ideeën worden verkondigd : standsvoorrechten zijn aanmatigingen; de grond behoort aan den bebouwer. Aanzienlijken overal verjaagd of vermoord. De

Sluiten