Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere kanalenkwestie ontketende in Vlaanderen de laatste sociale uitbarsting der veertiende eeuw, de beslissende, eigenlijk voor heel Europa. Het zinkende Brugge had gedaan gekregen, dat het een kanaal naar de Lys mocht graven, waardoor Gent zich benadeeld achtte. De gravers werden vermoord. Maar onder Gent's leiding staat ditmaal spoedig de geheele stedelijke en landelijke demokratie overal, ook in Brugge en Yperen, zegevierend tegenover de bezittende klassen. Met ontzetting vroeg men zich in Frankrijk af, wat er van de maatschappelijke orde zou overblijven, als het lokkende \ laamsche voorbeeld gevolgd werd. Volijverig gordden de ridders zich voor den klassenstrijd. Anderzijds deden vele Fransche, zuid-en noord-Nederlandsche steden den bedreigden Gentenaren hulp toekomen, vooral in den vorm van levensmiddelen. Een zoon van Jacob van Artevelde, Philips, leende den glans van zijn naam en de kracht van zijn mannelijken leeftijd aan de wanhopige dappere beweging. Een groote beslissing moest vallen, dat voelde men te Parijs zoo goed als in Engeland. Zij viel 27 November 1382, op de velden van Rosebeke. Philips van Artevelde sneuvelde als een held; met hem en de zijnen begroef men voor vele jaren den droom der demokratie. De ontwikkeling der economische techniek liep in andere richting.

Tot de kringen der clercken in grafelijk Hollandschen dienst, de staatsjuristen dus, als die term veroorloofd is, behoorde Philips van Leiden, de schrijver van een merkwaardig vertoog : " De behartiging der staatszaken en de rol van den vorst" (derde kwart der 14de eeuw). Reeds het gebruik van den term " respublica voor openbare aangelegenheden bewijst, dat deze man er een van den nieuwen tijd is, die het Middeleeuwsche begrip der vorstelijkheid achter zich liet : er bestaat voor hem een landsbelang, identiek met vorstenbelang, doch niet met dat van de

Sluiten