Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat voorts nog is beweerd, dat geen recht zou zijn gedaan op de vordering van den beklaagde, dat zou worden onderzocht of niet uitsluitend aan een ongeval is te denken, doordat zou blijken, dat B. met het hoofd vooruit van den wagen is geslingerd tegen de auto aan, op het oogenblik dat deze passeerde, doch dat ook deze grief niet tot cassatie van het bestreden arrest kan leiden;

dat toch, daargelaten dat van zoodanige „feiten" niets is gebleken, het Hof door aan te nemen dat de dood van B. het gevolg was eener verregaande roekelooze, onbesuisde en verboden handeling van requirant, derhalve, dat het ongeval te wijten was aan requirants schuld tevens heeft beslist, dat niet te denken valt aan een ongeluk buiten zijne schuld teweeggebracht;

Verwerpt het beroep.

W. 9459.

6 HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN.

Zitting van 14 Februari 1916. Schuld.

Er is, ook in de geschiedenis van ons Wetb. van Strafr., geene reden, welke zou dwingen aan te nemen, dat bij het niet vermelden van schuld als element in de omschrijving van een strafbaar feit, in het bijzonder van eene overtreding, de wetgever het stelsel zou huldigen, dat bij gebleken afwezigheid van alle schuld niettemin strafbaarheid zou moeten worden aangenomen, tenzij er een grond tot uitsluiting daarvan in de wet mocht zijn aangenomen.

A. B. is requirant van cassatie tegen een vonnis van de Arrond.-Rechtbank te Amsterdam van den 9en Nov. 1915, waarbij in hooger beroep, na vernietiging van een vonnis van het Kantongerecht te Amsterdam van 31 Mei 1915, de requirant als schuldig aan: „te Amsterdam melk doen afleveren onder de benaming „volle melk" indien daaraan iets is toegevoegd", met toepassing van de artt. 303a (3°.) en 344 der Algemeene Politieverordening van Amsterdam, 23 en 91 Strafr., is veroordeeld.

De Hooge Raad, enz.;

Gelet op het middel van cassatie, namens den requirant voorgesteld bij memorie, luidende:

„Schending van art 47 Strafr. jis de artt. 211,221,223 en 257 Strafv., doordat ten onrechte is beslist, dat beklaagde het hem te laste gelegde