Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN.

Zitting van 25 Juni 1923. Schuld.

De aansprakelijkheid wordt niet weggenomen wanneer een chauffeur in dienst van eene onderneming niet op de hoogte is van de ter plaatse voor het vervoeren van vrachten met automobielen geldende verbodsbepalingen.

De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht te Middelburg is requirant van cassatie tegen een vonnis van dat Kantongerecht van den 25en April 1923, waarbij A. R., terzake van: in de gemeente Middelburg met een vrachtautomobiel eenige vracht doen vervoeren boven 3000 K.G., het gewicht van het voertuig inbegrepen, met toepassing van de artt. 20a, 38 der Verordening van algemeene plaatselijke politie voor de gemeente Middelburg van 27 Maart 1907, gewijzigd 15 Nov. 1922, 23 en 91 Strafr., is veroordeeld.

De Hooge Raad enz.;

Overwegende, dat aan den gerequireerde bij inleidende dagvaarding is ten laste gelegd: dat hij te Middelburg op 26 Maart 1923, des voormiddags omstreeks 11)4 uur> °P zijn, beklaagde's, last heeft doen vervoeren respectievelijk door de bestuurders van na te noemen motorrijtuigen, H. D. S., chauffeur, en door F. P. van de G, chauffeur, beiden in dienst van hem, beklaagde, als directeur der N.V. Melkfabriek „Zeeland", op den openbaren kunstrijweg de Loskaai, binnen de bebouwde kom der gemeente, op twee motorrijtuigen, zijnde vrachtautomobielen op vier wielen, voorzien van massieve caoutchouc banden, althans van andere dan van luchtbanden, gemerkt respectievelijk K 3602 en K 3603, een vracht volle melkbussen, terwijl de totale vracht van die vrachtautomobielen, het gewicht van die respectieve motorrijtuigen inbegrepen, bedroeg een gewicht van respectievelijk 4625 K.G. en 4940 K.G.. bruto, althans een gewicht grooter dan van 3000 K.G.;

O. dat deze tenlastelegging met gerequireerdes schuld daaraan, doch alleen voor zooveel betreft den persoon van H. D. S., bij het bestreden vonnis wettig en overtuigend is bewezen verklaard, met qualificatie en veroordeeling en met gedeeltelijke vrijspraak;

O. ambtshalve:

dat in het bestreden vonnis is toegepast art. 20a van vorengenoemde verordening, hetwelk verbiedt het met vrachtautomobielen .... eenige vracht vervoeren boven 3000 K.G., het gewicht van het voertuig inbegrepen, op welk feit bij art. 38 dier Verordening straf is gesteld;