Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deling der zaak door de Rechtbank te Amsterdam niet meer strafbaar was;

dat hieruit volgt, dat door deze verandering van de wetgeving na het plegen van het feit eene gunstigere bepaling in het leven is getreden en de Rechtbank derhalve terecht, krachtens art. 1, 2e lid, Strafr., deze bepaling ten aanzien van den gerequireerde heeft toegepast;

dat nu wel door den requirant hiertegen wordt aangevoerd, dat naar de bedoeling van art. 1, 2e lid, Strafr. de verandering in de strafwetgeving moet getuigen van een gunstiger beoordeeling door den wetgever van de te berechten daad en daarvan niet zou zijn gebleken, omdat het stelsel, gehuldigd in art. 1, juncto 9, der Huurcommissiewet van 1917, hetzelfde is gebleven als dat van art. 1 der Wijzigingswet, behoudens de nu toegelaten verhooging met 20 pCt., — doch dit beroep faalt, omdat de vraag, of de nieuwe wetgeving een gunstiger bepaling inhoudt, hare beantwoording moet vinden in het door den wetgever gegeven nieuwe voorschrift, al moge dit het uitvloeisel zijn van een stelsel dat ook aan het vroegere voorschrift ten grondslag had gelegen, en in dit geval het nieuwe voorschrift eene gunstiger bepaling voor den verhuurder inhoudt;

dat ook de omstandigheid dat de wetgever aan de Huurcommissiewet een tijdelijke werking heeft toegekend, niet in den weg staat aan de toepassing van art. 1, 2e lid, Strafr., omdat ook dan wanneer eene wet bestemd is om slechts voor een bepaalden tijd te werken de door verandering van wetgeving daarin opgenomen nieuwe voorschriften, zoo goed als in iedere andere wet, met uitsluiting der vroegere, als richtsnoer worden gegeven en derhalve ook aan de daarin vervatte gunstiger bepalingen eene van den algemeenen regel van art. 1,2e lid, Strafr. afwijkende werking niet mag worden toegekend;

dat het middel mitsdien is ongegrond;

Verwerpt het beroep.

W. 10850.

14 HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN.

Zitting van 16 October 1899.

Art. 2 W. v. Str.

De plaats van het misdrijf wordt bepaald door de plaats, waar datgene, dat zijnerzijds tot het plegen van het misdrijf vereischt wordt, door den dader persoonlijk is Volvoerd.

H.S. is requirant van cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Am-