Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is gevolgd, van zijn naam als mede-onderteekenaar te laten voorzien;

2°. van dat manifest, waarin tot bovenomschreven strafbaar feit werd opgeruid, met het oogmerk om aan den opruienden inhoud ruchtbaarheid te geven, een aantal exemplaren heeft verspreid, door deze te overhandigen aan A. Westendorp en A. de Leeuw; luidende het hiervoren sub 1° en 2° bedoelde opruiende geschrift als volgt: Waarde. Medeburgers!

Wij allen, wier namen staan onder deze verldaring, richten ons tot het Nederlandsche volk om te getuigen tegen den geest van oorlog en militairisme, die al meer en meer daarover vaardig wordt.

Wij verklaren hier openlijk, dat wij ons met onze gansche ziel keeren tegen alles wat tot het militairisme behoort, ook in den vorm van een dusgenaamd volksleger.

Voor zoover wij ooit tot gewapende landsverdediging verplicht gerekend zouden worden, hopen wij de kracht te bezitten om alle persoonlijke, rechtstreeksche deelname te weigeren, de kracht om liever gevangenisstraf te ondergaan, ja zelfs gefusilleerd te worden, dan ontrouw te plegen aan ons geweten, onze overtuiging of wat wij de hoogste wetten van algemeene menschelijkheid achten.

Voor zoovelen wij, — hetzij mannen, hetzij vrouwen — om onderscheidene redenen nimmer in de termen van militieplicht zouden vallen, schenken wij toch door deze onderteekening onzen zedelijken steun aan hen, die op bovengenoemden grond elke persoonlijke geweldsdaad in dienst van het militairisme weigeren, terwijl wij zouden wenschen ten volle in hunne aansprakelijkheid te mogen en te kunnen deelen.

Immers wij beschouwen dienstweigering als een der middelen, welker samenwerking het niilitairisme zal vernietigen, waarbij de persoonlijke dienstweigering groote zedelijke waarde heeft, mede om tot massale dienstweigering te geraken.

O. dat die feiten zijn gequalificeerd en requirant deswege tot straf is veroordeeld, gelijk aan het hoofd van dit arrest is vermeld;

O. betreffende het eerste cassatiemiddel:

dat het Hof in zijn arrest omtrent den inhoud van het manifest heeft overwogen, dat „de onderteekenaren daarvan — na te hebben verklaard, dat zij zich met hun gansche ziel keeren tegen alles wat tot het militairisme behoort, ook in den vorm van een dusgenaamd volksleger, dat zij hopen de kracht te bezitten om alle persoonlijke, rechtstreeksche deelneming aan gewapende landsverdediging te weigeren en dat zij door hunne onderteekening van het manifest hun zedelijken steun schenken aan hen, die uit afkeer van het militairisme elke persoonlijke geweldsdaad in dienst daarvan weigeren — in persoonlijke dienstweigering een middel van groote zedelijke waarde verklaren te zien ter vernietiging van het militairisme, ook in zoover dat middel kan leiden tot massale dienstweigering;"