Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoeld arrest voorafgaande, dat onder die uitdrukking moet worden verstaan: elk voorschrift middellijk of onmiddellijk uit de wet voort•vloeiende, elk algemeen voorschrift door of krachtens de wet gegeven.

Dat daaronder ook vallen de voorschriften in plaatselijke verordeningen, voorkomende, volgt m.i. zoo duidelijk mogelijk uit de M. v. T. op art. 184, waar we lezen: „Wegens de plaatselijke verordeningen, ingevolge laatstgenoemde wetsbepaling (art. 1 der wet van 1853), vastgesteld is in art. 199 (nu 184) de algemeene uitdrukking krachtens wettel ij k voorschrift gekozen" en terecht m.i. schrijft Mr. Buys: „Ik weet waarlijk niet van welke woorden men zich in onze taal moet bedienen om duidelijker dan hier geschiedt te kennen te geven, dat de wetgever ook plaatselijke verordeningen voor wettelijke voorschriften houdt".

Waar de bedoeling van den wetgever zoo duidelijk blijkt als in dit geval, is het niet noodig zich te verdiepen in taalkundige beschouwingen over het verschil tusschen wettelijk en wettig, waardoor zich de H. R. bij dat arrest m. i. op een dwaalspoor liet verlokken.

Uw Raad zal het me zeker niet euvel duiden, dat ik niet verder treed in eene bestrijding van dit arrest na hetgeen anderen daartegen hebben aangevoerd en dat ik kortheidshalve verwijs, behalve naar het reeds vermelde artikel van Mr. Buys — naar Mr. v. Hamel, (Inleiding I blz. 239), Mr. Noyon, (Strafrecht I ad art. 42), naar de dissertatie van Mr. L. v. Praag over de beteekenis van wettelijk voorschrift, Leiden 1890, naar de artikelen of uitspraken in het W. v. 't R. no. 5944, 6006, 6313, 6603 en 6957 en naar de conclusie van nu wijlen Mr. v. Maanen in W. 5728, alsmede naar het m. i. uitstekend gemotiveerd vonnis van de Arrond.-Rechtbank te Utrecht dd. 10 Juli 1890 (W. 5899), waarin volledig en duidelijk wordt uiteengezet, dat men onder „w e 11 e 1 ij k voorschrift" moet verstaan „elk krachtens de wet gegeven, op de wet steunend voorschrift" en waaronder dus mede begrepen zijn de voorschriften — zooals in casu — voorkomende in eene plaatselijke verordening.

't Is na het aangevoerde duidelijk, dat ik mij met het eerste middel niet kan vereenigen.

De Hooge Raad, enz.;

Gelet op de middelen van cassatie, namens den req. voorgesteld bij pleidooi:

I. Schending en verkeerde toepassing van art. 184 Strafrecht, doordat het Gerechtshof te Arnhem heeft bevestigd een vonnis van de Rechtbank te Zwolle, waarbij de strafbepaling van bedoeld art. 184 is toegepast, ofschoon de belemmerde handeling van den betrokken ambtenaar niet ondernomen was ter uitvoering van eenig wettelijk voorschrift;