Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen verplichting der gemeente-besturen erkent, tot vastelling van de daar bedoelde verordeningen, geen bepaalde verklaring is gegeven van de beteekenis van „wettelijk voorschrift", omdat deze bereids gegeven was bij art. 42 (waarbij uitdrukkelijk verwezen wordt naar art. 199, nu art. 184) en geldend verklaard werd voor alle artikelen der wet, waar de uitdrukking „w e 11 e 1 ij k voorschrift" wordt aangetroffen;

dat dit artikel, luidende: „niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift", blijkens de memorie van toelichting uitdrukking geeft aan een algemeene waarheid, in art. 327 C. P. alleen voor bijzondere misdrijven voorgeschreven, die een plaats moest vinden in het algemeene deel van het Wetboek;

dat, terwijl hieruit reeds moet worden afgeleid, dat de wetgever in het algemeen straffeloosheid waarborgt aan hem, die uitvoering geeft aan een voorschrift afkomstig van het gezag, dat wetgevend vermogen bezit, dit nog bevestigd wordt door wat in de memorie van toelichting verder wordt gelezen;

dat het daar toch luidt: „voorts moet niet alleen elke bepaling der wet in beperkten zin, (rijkswet) maar elk voorschrift ter uitvoering daarvan bij wettelijke verordening gegeven, alzoo in het algemeen elk wettelijk voorschrift de strafbaarheid van het feit, dat anders misdrijf of overtreding zoude zijn geweest, opheffen";

dat dan in eene noot op dit artikel, zooals reeds boven werd opgemerkt, afkomstig van de memorie van toelichting der Staatscommissie, nog bij wettel ij k voorschrift aangeteekend werd:

„de uitdrukking wordt hier en overal waar zij elders in het Wetboek voorkomt — artt. 28,125,129,184, 207 enz. — gebezigd ter aanduiding van elke bepaling die onmiddellijk of middellijk uit de wet voortvloeit, elk algemeen voorschrift door of krachtens de wet gegeven; waar de wet in beperkten zin wordt bedoeld, wordt alleen het woord wet gebezigd, Zie bij voorbeeld de artt. 140,198, 233, 255; wettelijk is in het algemeen wat uit de wet in ruimen zin volgt bij voorbeeld ook in wettelijke verplichting (artt. 192, 444); wettig hetgeen in overeenstenuning is met de rijkswet of een en ander wettelijk voorschrift, bij voorbeeld in wettige vordering, wettig bevel (artt. 193, 357, 358)";

dat, waar zoo uitdrukkelijk als in deze woorden het geval is, gezegd wordt dat onder wettel ij k voorschrift wordt verstaan elke bepaling, die onmiddellijk of middellijk uit de wet voortvloeit en dit nog wordt verduidelijkt door de bijvoeging „elk algemeen voorschrift door of krachtens de wet gegeven" noodwendig „w e 11 e 1 ij k v o o rschrift" moet beteekenen elke verordening gegeven door het daartoe volgens de wet bevoegd gezag;

dat dit nog bevestiging vindt in de verklaring van het woord „wettig" in de noot gegeven als „hetgeen in overeenstemming is met de Rijkswet