Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN.

Zitting van 21 April 1913.

Artt. 47, 231 W. v. Str.

Voor het zijn van middellijken dader is niet vereischt, dat deze de hoedanigheid bezit, welke alleen in staat stelt het strafbare feit in materieelen zin te plegen.

Jhr. Mr. C. A. E. is requirant van cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 27 Nov. 1912, waarbij in hooger beroep is vernietigd een vonnis door de Arrond.-Rechtbank te Haarlem op 23 Sept. 1912 ten laste van den requirant gewezen, en deze als schuldig aan: „het doeq plegen van het straf baar feit, het eenjrejs^as valschelijk opmaken met het oogmerk om het stuk door anderen te doen gebruiken, als ware het echt en onvervalscht", met toepassing van de artt. 231 en 47 Strafr., is veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tijd van één dag.

Uit de conclusie van den adv.-gen. Ort: Edele Hoog Achtbare Heerenl

De requirant werd door het Gerechtshof te Amsterdam in hooger beroep schuldig verklaard aan het feit dat hij in de eerste helft van 1911 te Haarlem heeft doen valschelijk opmaken een reispas door als Burgemeester der gemeente Zaandam bij een door hem onderteekende missive gericht aan den Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland ten behoeve van den ingezetene van Zaandam Jhr. J. M. E., aan de Nederlandsche Regeering een buitenlandschen reispas voor eene reis naar Rusland aan te vragen, bij welke missive, zooals hij wist, tevens waren gevoegd de voor het opmaken van den reispas benoodigde verklaring en opgave, welke opgave, gelijk hij tevens wist, den leeftijd van den betrokken ingezetene in strijd met de waarheid als 21 jaren in plaats van als 17 jaren vermeldde, op welk een en ander in overeenstemming met een algemeen door den betrokken Nederlandschen Minister verstrekte opdracht, die Commissaris, te goeder trouw afgaande op de als gemeld verstrekte opgave, een reispas als bedoeld heeft opgemaakt waarin de leeftijd van Jhr. J. M. E. voornoemd in strijd met de waarheid werd verklaard te zijn 21 jaren, een en ander met het oogmerk van dien aldus valschelijk opgemaakten reispas te doen gebruiken als ware bij echt.

Het bewezene werd door het Hof aangemerkt uit te maken: „het doen plegen van het strafbaar feit: het een reispas valschelijk opmaken met het oogmerk om het stuk door anderen te doen gebruiken als ware