Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede en op een ander oogenblik het tweede feit onafhankelijk van het eerste wordt geconstateerd;

dat uit dit alles voortvloeit, dat zich hier niet voordoet het geval voorzien bij art. 55 Sr., doch hier plaats heeft gehad samenloop van twee overtredingen op de wijze als bij art. 62 Sr. is geregeld;

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen wat de strafoplegging betreft en wat betreft de beslissing der Rechtbank aangaande de straf voor het feit van dronkenschap als hiervoren nader is aangegeven, en

Rechtdoende krachtens art. 105 R. O.:

O. dat na te noemen straffen moeten worden geacht te zijn in overeenstemming met den aard en den ernst der gepleegde feiten; Veroordeelt den verdachte;

wat het eerste feit betreft, tot hechtenis voor den tijd van twaalf dagen, met ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor den tijd van zes maanden;

wat het tweede feit betreft, tot een geldboete van tien gulden, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door vijf dagen hechtenis;

Verwerpt voor het overige het beroep.

Ned. Jur. 1932, bl. 289.

50 HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Zitting van 6 Juni 1932.

Art. 55 W. v. Str.

Het „visschen met een vischtuig, waarvan het gebruik, tenzij gedekt door een akte, verboden is" en het „visschen in een water zonder vergunning van den rechthebbende" vormen twee feiten, die los van elkander kunnen worden gedacht en waarvan elk feit op zichzelf een zelfstandige overtreding van verschillend karakter oplevert.

1°. G. J. v. d. B., 2°. P. W., requiranten van cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van 10 Maart 1932, waarbij in hooger beroep met vernietiging van een vonnis van het Kantongerecht te Delft van 21 October 1931, requiranten ter zake van: het uitoefenen der binnenvisscherij, zonder dat men voorzien is van een voor de visscherij, die wordt uitgeoefend, geldige acte, gepleegd door twee of meer vereenigde personen, en visschen in een water, waarvan een ander de rechthebbende op het vischrecht is, zonder dat men voorzien is van diens schrif telijke vergunning, vermeldende de dagteekening