Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat de aan den derden requirant opgelegde straf betreft, die veranderd is in gevangenisstraf van 14 dagen;

O. dat tegen de ontvankelijkverklaring van den Off. van Justitie te Zierikzee het eenig middel van cassatie is gericht;

O. dat dit middel van cassatie reeds in hooger beroep, in den vorm van een middel van niet ontvankelijkheid door den verdediger der requiranten is aangevoerd, doch als zoodanig bij het bestreden arrest is verworpen op grond dat, nu bij 's Hars arrest van 25 Febr. 1904 de oorspronkelijke dagvaarding is nietig verklaard, en dit arrest is gegaan in kracht van gewijsde, over de bij de eerste behandeling der zaak aan de beklaagden ten laste gelegde feiten nog niet onherroepelijk is beslist, zoodat art. 68 Strafr. ten deze niet toepasselijk is;

O. dat deze beslissing van het Hof is volkomen juist, daar toch de uitgesproken nietigverklaring der dagvaarding alleen was gegrond op een verzuim in de dagvaarding, zonder dat het Hof, zelfs in het allerminste, is getreden in het onderzoek van de zaak ten principale, en het O. M. mitsdien volkomen bevoegd was, om, nadat dit verzuim in de dagvaarding hersteld was, de zaak opnieuw aan te brengen en het bij pleidooi opgeworpen bezwaar als zoude het arrest van 25 Febr. 1904 een bedekt ontslag van rechtsvervolging bevatten, ongegrond is;

O. dat alzoo het eenig middel van cassatie zijn feitelijken grondslag mist;

Verklaart de requiranten niet-ontvankelijk in hun beroep voor zoover dit is gericht tegen de in het arrest vervatte vrijspraak; Verwerpt overigens het beroep in cassatie.

W. 8155.

57 HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Zitting van 27 yam 1932.

Art. 68 W. v. Str.

Verstoring der openbare orde en mishandeling van een Rijksveldwachter zijn niet eenzelfde materieele feit.

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtb. te Tiel is requirant van cassatie tegen een vonnis van die Rechtbank van 14 April 1932, waarbij de Ambtenaar O. M. bij het Kantongerecht te Zalt-Bommel nietontvankelijk is verklaard in zijne vordering tegen M. v. d. B..