Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 131 W. v. STR. Zie H. R. 26 Juni 1916, No. 25.

61 HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN.

Zitting van 14 December 1914.

Art. 138 W. v. Str.

Art. 138 Swb. beoogt bij dengene, bij wien de woning in gebruik is, het huisrecht te beschermen, dat hij ontleent aan de feitelijke bewoning. De vraag of die bewoning krachtens eenig recht geschiedt, is daarbij zonder belang.

Uit de omstandigheid, dat zij, die de woning binnendrongen, dit deden zonder vergunning en tegen den wil van den bewoner, mocht worden afgeleid, dat dit wederrechtelijk geschiedde, tenzij zij een eigen recht tot binnentreden konden staven.

Eene werkplaats, die gelegen is binnen en deel uitmaakt van een tot woning bestemd perceel, geniet de bescherming, waarmede art. 138 Swb. de onschendbaarheid van de woning omgeeft.

1°. S. v. N., huisvrouw van J. P., en 2°. J. P., beiden wonende te Muiden, zijn requiranten van cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 23 Sept. 1914, houdende bevestiging in hooger beroep van een vonnis der Arrond.-Rechtbank aldaar van 7 April 1914, waarbij de requiranten zijn schuldig verklaard aan: „in de woning bij een ander in gebruik wederrechtelijk binnendringen, gepleegd door twee of meer vereenigde personen", en, met toepassing van art. 138 Strafr., veroordeeld ieder tot gevangenisstraf voor den tijd van één maand.

De adv.-gen. Tak heeft de volgende conclusie genomen: Edele Hoog Achtbare Heerenl

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 23 Sept. j.1., houdende bevestiging van een vonnis der Arrond.-Rechtbank aldaar van 7 April bevorens, waarbij requiranten zijn schuldig verklaard aan: „In de woning bij een ander in gebruik wederrechtelijk binnendringen, gepleegd door twee of meer vereenigde personen" en deswege ieder veroordeeld in eene gevangenisstraf van één maand.

Bij tijdig ingediende Memorie is ter ondersteuning der voorziening één middel aangevoerd, luidende: „Schending, althans verkeerde toepassing, van de artt. 221 j°. 211 Strafv.".