Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam was om de openbare orde te bandhaven, een beambte dier politie met een uit die menigte naar hem geworpen steen werd verwond, en vervolgens, toen een ander beambte der tot handhaving der orde werkzame politie zich op het afgerasterd stuk grond begaf om den persoon die den steen had geworpen, te arresteeren, aldaar door een aantal personen uit die menigte, waaronder de beklaagden, werd aangevallen, op den grond geworpen en verder mishandeld als hierboven omschreven;

dat onder die omstandigheden de openbare orde, die zoowel de maatschappelijke orde als de openbare rust omvat, .tengevolge van het, als gezegd, niet heimelijk doch openlijk aan den dag getreden geweld, ernstig is aangerand en derhalve op het bewezen verklaarde terecht art. 141 Strafr. is toegepast, — zoodat ook dit middel is ongegrond;

Verwerpt het beroep.

W. 10515.

65 HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN.

Zitting van 25 Juni 1917.

Art. 157 W. v. Str.

Gemeen gevaar voor goederen is aanwezig indien de brandstichting gevaar veroorzaakt voor eene belangrijke hoeveelheid goederen in ■eenigszins uitgebreiden kring.

C. S. is requirant van cassatie tegen een ten zijnen laste gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 18 April 1917, waarbij hij in hooger beroep als schuldig aan „opzettelijk brandstichten, waarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is", met toepassing van de artt. 45,157 aanhef en 1°. Strafr., is veroordeeld.

De Hooge Raad, enz.;

Overwegende, dat aan requirant bij inleidende dagvaarding — voor zoover ten deze van belang — was ten laste gelegd, dat bij te Rotterdam en elders in Nederland in of omstreeks de maand December 1915 en het jaar 1916 opzettelijk zou hebben uitgelokt, dat K. E. S. opzettelijk brand heeft gesticht in de lading van het motorschip „Speculant", bestaande uit 93 vaten lijnolie, 93 groote, 30 kleine kisten margarine, eenige vaatjes margarine, wegende de margarine te zamen ongeveer 3000 K.G. en een hoeveelheid rubberafval, wegende ongeveer 3300 K.G., althans bestaande uit verschillende hoeveelheden dier waren, en dat vaartuig