Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklaart de feiten ten laste van den bekl. bij dat vonnis als bewezen aangenomen, niet strafbaar; Ontslaat hem deswege van alle rechtsvervolging; De kosten van. het rechtsgeding te dragen door den Staat.

W. 6260.

83 HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN.

Zitting van 23 December 1907. Art. 321 W. v. Str.

In het bewezen verklaarde feit dat de requirant aan anderen toebehoorende effecten heeft verpand, in prolongatie gegeven of beleend, zonder gegrond vooruitzicht of redelijke verwachting van ze te rechter tijd te kunnen teruggeven, terwijl zijn vermogen volgens zijne erkentenis al sedert lang was verloren gegaan, is terecht gezien opzettelijke wederrechtelijke toeëigening van die effecten.

De woorden „persoonlijke dienstbetrekking" in art. 322 kunnen ook worden toegepast op bestuurders eener naamlooze vennootschap, die een vast tractement, alzoo loon genieten.

Jhr. Tb, A. C. de G. is requirant van cassatie, voor zoover hij daarbij is veroordeeld, tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 17 Juni 1907, waarbij in hooger beroep is vernietigd een ten laste van den requirant en zijn medebeklaagde, J. J. I. F. de M., gewezen vonnis van de Arrond.-Rechtbank aldaar van 5 Januari te voren, is afgewezen de gevorderde nietigverklaring der dagvaarding voor wat betreft feit A der telastlegging, genoemde beklaagden, met vrijspraak van een gedeelte der aanklacht en met bevel tot hunne invrijheidstelling te dien opzichte, zijn schuldig verklaard: laatstgenoemde aan 34, en de requirant aan 18 rnisdrijven van „verduistering, gepleegd door hem, die het goed uit hoofde van zijne persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft", en te dier zake, met toepassing van de artt. 321, 322, 57 en 27 Strafr., zijn veroordeeld.

Uit de conclusie van den adv.-gen. Jhr. Rethaan MACAHé: Edele Hoog Achtbare HeerenX

Bij het vijfde der voorgestelde middelen wordt beweerd, dat de artikelen 321 en 322 Strafr. ten deze geschonden zijn, doordat het Hof blijkens het arrest aanneemt „dat opzettelijke wederrechtelijke toeëigening