Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I bevindende voorwerpen en van requirant's bedoeling bij het tot zich nemen der goederen; dat de geheele feitelijke toedracht dan ook niet alleen

i op zich zelf reeds wijst op eigenlijke wegnemingshandelingen, maar ook aantoont dat de eerste gedachte van requirant met betrekking tot de gelden en goederen op het oogenblik dat hij tot deze in een onmiddellijke feitelijke verhouding kwam te staan, een oneerlijke was en hij dadelijk aan die oneerlijke gedachte uitvoering gaf, zoodat van een onder zich hebben vóórdat hij de voorwerpen van het lijk af en tot zich nam, nog geen sprake kon zijn;

O. dat mitsdien het derde middel niet tot cassatie kan leiden. Ned. Jur. 1926, bl. 785.

86 HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN.

Zitting van 13 Febr. 1933.

Art. 321 W. v. Str.

Verduistering van geld. De bewaarnemer kan gelden, die hij van den bewaargever onder zich heeft, verduisteren.

F. J. R. is requirant yan cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 24 November 1932, waarbij hij ter zake van „verduistering" is veroordeeld.

De Hooge Raad, enz.;

Gehoord het verslag van den Raadsheer De Menton Bake;

Gelet op het middel van cassatie, namens den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende: „Schending, althans verkeerde toepassing van de artt. 350, 351, 352, 358, 359 Sv., 321 Sr., 415, 422, 423 Sv.

a. door het bewezen verklaarde krachtens laatstgenoemd artikel strafbaar te oordeelen;

b. door te beslissen, dat de gelden toebehoorden aan Mej. Bolder;

c. door niet te beslissen op het verweer van requirant, dat hij gerechtigd was over het geld te beschikken zooals hem goeddacht."

O. dat bij het in zooverre bevestigde vonnis is bewezen verklaard, — met strafoplegging als gezegd, — „dat requirant gedurende het tijdvak van Maart tot en met Juni 1932 op Onderscheidene tijdstippen te Arnhem opzettelijk gelden tot een gezamenlijk bedrag van circa / 1850, toebehoorende aan Theodora Johanna Bolder, welke gelden hij van gezegde Bolder onder zich had gekregen met opdracht deze gelden voor haar te