Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JURISTO J. VAN SCHEVICHAVEN

ekhavis la lastajn jarojn grandan reputacion pro serio de kriminalaj romanoj, kiujn li eldonis sub la pseüdonimo ,Jvans" ka) el kiu] uLa Viro el Francujo" estas la unua. Veto igis lin verki gin en 191 j ka) tor la nederlanda publiko bonvene gin akceptis, li ekhavis la deziron plue verki tiajn romanojn. Tia verkado farigis por li kvazaü fresiga spirita

bano post multtaga pensado ka} laborado en alia direkto, ka} pro sia profesio de legoscienculo li kapablis prizorgi detale krom la romantika porto ankau la kriminalan ka} juran partojn.

Malgraü la sukceso Ivans tarnen nerael pretendas, ke liaj verkoj havas altan literaturan valoron. Li nur celis doni bonan ekscitlegajon ka} streci la intereson de la leganto sen maldelikataj au kruda) rimedo). Car lia verkado estas protesto kontraü la nenaturaj, nemorala), tremegigaj ka) teruraj rakonto), kilt} tro ofte, kiel malmultekostaj legajoj estas prezentata) al la publiko. Sub revolverpafado ka) sango, kiu) ankau. ludas sian rolon en la verkoj de Ivans, sentigas lia penado eviti tremigajn detalojn, kiu) povus igi la legadon nerekomendinda por gejunularo.

La en multaj lia) verko) reaperantaj persono): G.G., S-o Hendriks, Lady Maüd ka) alia) iom post iom farigas niaj bonaj konatoj. G.G. ne estas logUee pensanta vengmasirio, li estas super cio bona homo, kia devas esti êiu detektivo, kiu volos esti majstro en sia profesio.

S-o Hendriks, la fidato de G.G., estas simpatia bonkorulo, kiu nepre farigas cies amiko. Ilia agad- ka) parolmaniero

Sluiten