Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTAÜPAROLO DE S-o VILHELMO HENDRIKS

Ordigante malnova'm paperajojn kaj leterojn, okazt mi travis antaü nelonge du eltrancajojn el la ,^Times" *) de Februaro 190.... Ili memorigis al mi vicon da strangaj kaj misteraj okazintajoj, kiujn mi ceestis en la komenco de mia advokata kariero, kaj sendube valoros la penon rakonti ilin; se eble ne por plezuro de alia), tarnen por mia propra plezuro, car al la rakontotaj okazintajoj, almenau al la situacioj, kiujn ili kreis, mi dankas la felicon de mia vhvo. Pro kompreneblaj kialoj mi iangis ciujn nomojn de lokoj kaj personoj.

Jen la traduko de ambau eltrancajo):

I

,J(la jo"" de Febr. 190....) Dangera krimulo, la fifama, „Manchestera Jimmy forkuris el la malliberejo en maniero, „gis nun ne klarigebla. Hieraü vespere, post la ciutaga pro„menado de la malliberuloj, oni kiel ordvnare enslosis lin „en lia celo. Hodiaü matene oni trovis tiun celon bone „slosita kaj riglita, sed la malliberulo estis for. Car estas „neeble sin liberigi el la celo, oni supozas, ke inter la mal„liberejaj gardistoj sin trovas kunkulpulo. Tomen gis nun „oni ne malkovris ion kio povas jeti lumon sur ci tiun ,jaferon".

II

,Ja i8a" de Febr. 190....) Oni sendube memoras, ke antaü „kelka tempo ni sciigis la forkuron de la fifama Manches-

*) Grava angla jurnalo.

Sluiten