Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vido: mi sciis ke li havas tiajn okulojn, êar mi konatigis kun li jam en Londono kaj tie ofte renkontis lin.

Unuafoje mi ekrilatis kun Geoffrey Gill*), kiam mia onklo estis komisiinta al mi la pritraktadon de sufiêe malsimpla afero: malfacilajoj okaze de la deklaro de holanda Sipo, kies paperoj ne estis tute en ordo. Evidentigis, ke okazis Stelo de dokumentoj kaj mia onklo tial petis la heipon de Geoffrey Gifl, tiam ankoraü malmulte konata privata detektivo, kies lertecon li alte satis. Do Geoffrey kaj mi laboris kune en tiu afero kaj bone gin finis.

Depost tiu tempo ni restis amikoj. Evidentigis, ke G. G. *) (kiel liaj bonaj konatoj nomas lin) kaj mi havis komunan „pasion": ni ambaü estis fervoraj ko- 4 lektantoj de poStmarkoj. Kat car oni ofte ^ incitetis. min pro mia prefero al tiu branêo de „sporto" — kiel oni malprave nuntempe nomas la kolektadon de poStmarkoj — mi gojis, ke G.G. rigardis gin serioza kaj eê asertis, ke gi muite utiHs al li en lia profesio. „La pristudado de miaj poStmarkoj, de malgrandaj diferencoj, dentajoj kaj akvosignoj" — li ofte diris, „ne nur kutimigis miajn okulojn precize rimarki 6iun plej etan traj ton, sed ankaü havigis al mi la bezonatan paciencon por longe observi sajnajn bagatelojn." Inter kolektantoj de poStmarkoj êiam regas speco de framasoneco: tio proksimigis nin unu al la alia. Kaj car G.G. estis treege bona kaj samtempe sagaca junulo, ciun tagon nia amikeco pligrandigis.

Kun sincera gojo mi do skuis lian manon tiun saman matenon en Menton.

*) elparolu óofre OU. *) elparolu: Gi ói.

Sluiten