Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

move, turninte la vizagon al nia flanko. Poste fti sin «Ss, rapide ekkuris kaj -laperis 6e la^o de la Promenejo. En la sama momento G.G. kuris post gi kaj malaperis, 6e la sama angulo Mi audis hajn oasojn kü la kajo, dum mi mem kun senespnma nieno rig»dis la korpon de alia viro, kusanta senviva

êectaciPokdazls en malmultaj sekundoj. Mi sufiêe koÏÏs mian amikon por scii. ke H ibn^ -alsa| n panikon, kiu igas personon en nua sitiiacio voka hej pon kiel frenezulo. Mi do silentis kaj klinis min super la horna korpo, kusanta senmove.

Estis mallume inter la gardenmuroj sed la ImS famTtaris sufi6e alte sur la 6ielo por ke mi povu vUfi ke la viro kusas plate sur la tero kun la^vizago makupreï La dekstra mano estis etendUa flanken. T mTdekstra sin kalis sub la korpo Singardelm na We mi eksciis, ke tenilo de peza tran6do elstaraTel Ha *>rso. Evidente forta mano estis hn terenpXL de malantaüe. Plej eerte la viro estis senvng Mi decidis atendi la revenon de G.G. Mi scus, Ke U ne bezonas mian heipon kontraü ti« ^ kaj estis plej grave, ke neniu proksimigu^ tuSu la senmovan korpon 6e miaj piedoj. Fehce im ^ bezonis longe atendL Baldaü mi mia amiko aperis 6e la stratangulo. Li ten» ce la nuko malgrandan viron, kiu aüdigis malfortan gema don kaj kies tuta korpo tremetadis.

„Jen, Willy, tenu tiun viron momfento^U S „Li kuris kiel leporo, tarnen ne sufice rapide. telice trn^Z Sovis sur la kajo, alie eerte estus okazinta tumulto."

Sluiten