Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

domo por esti transportata per la noktvagonaro al Nice.

Dume oni detale esploris la korpon de la murdrto kaj pro gentileco oni permesis al la angla detektivo ceesti; tiu gentileco ankaü rilatis al mi, tiel ke mi povis vidi kaj aüdi cion, kio okazis. La murdito estis fortika, peza viro, vestita en dika kruda kostumo, evidente konfekcia, kun stampo de pariza vestajmagazeno en la internajo de la brustposo. Laü sia eksterajo li estis inter tri-kvardekjara; li ha vis vulgaran glatrazitan vizagon, grandan buson kaj helbluajn okulojn. La armilo, kiu kaüzis lian morton, estis unu el tiuj pezaj „Svedaj^toanêiloj, kies moveblan klingon oni per fortika ^r^^tp fiksas sur la ronda tenilo, tiel ke, ec ce la plej forta ekpuso, tordfleksigado estas neebla. Singarde eligite el la vundo, gi montris, laü la fabrikmarko, ke gi venas el konata franca fabrikejo. La subaj vestoj de V mortinto estis malelegantoj kaj ne nomsignitaj. En la posoj oni trovis nenion krom kelkaj moneroj — francaj kaj anglaj — kaj granda

nikela horlogo. Neniun paperujon nek liberajn

paperajojn....

Kiam, post la finita esploro, mi iris kun G.G. laü la kajo al „Sankta Mario", mi kuragis rimarki, ke, malgraü la francaj vestoj kaj la franca trancilo, sajnas al mi, ke la viro estas anglo.

„Ni atendos" — respondis G.G. „Mi kredas, ke ni ankoraü aüdos pri tiu afero. Kaj" — li daürigis, kiam ni haltis antaü la krado de mia hotelo — „mi tre deziras, ke vi silentu pri la tuta okazintajo dum nia reirvojago al Anglujo. Se vi aprobas, ni veturos kune. Sed ne eligu efi unu vorton al Idu ajn. Per tio vi pli-

Sluiten