Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO III

Returnen al Anglujo

Kiam G.G. kaj mi post kvin tagoj frue en la mateno elvagonigis en la stacidomo „Gare de Lyon" en Parizo, policano, evidente atendanta nin, alparolis mian amikon.

„Sinjoro Gill?" — G.G. sin legitimis kaj akceptis leteron, post kio la policano salutis kaj foriris.

Rapide G.G. legis la sciigon, kiun li evidente atendis. ,3one" — li diris. „Ni daürigos la vojagon al Calais."

Malgraüvole mi ridetis. G.G. estas unu el tiuj personoj, kiuj die kaj claim nekonscie prenas sur sin la gvidon. Sed 6ar mi navis nenian kontraümotivon ni tuj daurigi la vojagon, mi obee lasis min konduki pluen.

Kiam ni sidis en la vagonaro al Calais, mia amiko propravole ekparolis pri la afero, kiun li ne volis tuSi en Menton.

„Willy", — diris li, „vi okaze ceestis la komencon de la afero en Garavan; nun mi ankaü ne volas lasi vin en mallumo. Sed ree mi diras, neniun vorton al kiu ajn. Vi vidis, ke la jurnaloj ne mendis mian nomon rilate al la murdo. Tio okazis laü mia peto. Neniu, nepre neniu darfas*) scii, ke G.G. havas ian rilaton kun tiu afero."

*) Darfi, neoficiala vorto, signifas: havi permesoo.

Sluiten