Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fotografajo estis rekonita en la hotelo kaj en la vestajmagazeno,

Pro la „afereto", kiun G.G. Jus ordigis en Parizo, li tie estis bona konato de jugistoj kaj polico. Oni do interkonsentis, ke en Anglujo li klopodos ekscu ion pli pri la murdita anglo. Oni kredis tion provizore pli bona, ol iri la oficialon vojon, car nun la publiko, nek en Anglujo, nek en Francujo konjektas, ke li laboras en tiu direkto.

Post kiam G.G. denove insiste petis mm paroh kun neniu pri la afero, nia interparolado haltis. Ml* kunulo fikse rigardis eksteren kun tia tipa vualita rigardo, kiu nenion vidas, sed sajnas turnita internen, kie impresoj surfundigas kaj konjektoj naskigas. Mi mem dormetis en angulo de nia kupeo, gis subite mi vekigis, kiam la vagonaro enveturis la stacidomon de Calais.

Multaj homoj estis sur la vaporsipo al Dover. La posttagmezo estis belega kaj suna, do êiuj restis sur

la ferdeko. .

Mi fikse rigardis la francan marbordon rapide maiaperantan post ni, kiam mi aüdis flanke de mi ekkrion de mirego. „ . .

,Jen efektive estas ankaü Lordo Lidderdale — diris G G „Cu vi konas tiun maljunan sinjoron, kun kiu li tiefvive konversacias?".... poste interrompante sin: „Sajnas, ke li denove havis akcidenton, li portas unu manon en tuko kaj " ... . ^

En tiu momento Lidderdale nin ekvidia kaj salutis

Sluiten