Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

envenis la êambron, estis la sama, kies portreten vi montris al mi hodiau, S-»> Gill. Li havis atestojn de Lordo Stockton, kiun li servis dum jaroj kaj kiu estis tre kontenta pri li, kaj de la konata verkiato, S-ro Olivier, kiu, kiel vi sendube scias, êiam tricent sesdek kvar tagojn de la jaro vojagas en Eüropo aü ahloke por kolekti materialon por siaj verkoj. La du atestoj estis tiel eksterordinare kore redaktitaj kaj la viro, kiu forlasis sian lastan servolokon pro sopiro al la patrolando, faris tian bonan impreson, ke mi senprokraste lin dungis. Mi bedaüras nun, ke mi ne petis pli detalajn informojn, eble tiuokazê ni pli facile trovus lian mortiginton."

„La preteriaso povas esti rebonigata" — G.G. rapide interjetis.

„Ekde la komenco mi havis la intencon forvojagi sola" — daürigis Lidderdale. „Mi volis vojagadi tute laüplace kaj tute demeti la veston de angla aristokrato. Tial mi lasis la novan êambriston en Londono. Post kelke da tagoj Ü devis prezenti sin êe la butlero kaj por havi la okazon iom kutimigi tie êi en la domo antaü mia reveno el la eksterlando. Guste tiel farigis. Sajnas, ke la viro bone kondutis tie êi. — Vi scias, S-«> Gill, ke post la akcidento per mia revolvero mi telegrafis ordonante, ke la êambristo venu al Nice. Ricevinte la telegramon li efektive tuj forveturis,

kaj neniam alvenis."

Momenten êiuj silentis.

„Mi estas dankdeva al vi", — diris Lordo Lidderdale, evidente pli kortuêita, ol li volis montri, se vi volos sciigi al nri, kiel kaj kiam vi ekhavis tiun fotografajon kaj kion vi scias pri la sorto de tiu kompa-

La Viro al Francujo 3

Sluiten