Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO V

Stockion Court

Eétis malfrue en la f^sttagme^o, kiam ni veturis en aleo de grandegaj "tag^^al Stockton Court En Tanfield ni estis rezervintaj al ni cambrojn, car en la vespero ni intencis reveni de Stockton Court. El Londono G.G. telegrafe sciigis al Lordo Stockton, ke en la posttagmezo ni venos por priparoli gravan aferon. Neniel la penso venis al li, ke lia vizito povus esti nebonvena aü en negustatempa momento: li esti» ja unu el tiuj felicaj homoj, kiuj kondutas, kvazaü ciu devus obei liajn ordonojn. Kaj pro lia agrabla vizago kaj nedubebla inteligenteco li ne ofte senrevigis. La sekreto de la sukceso estas kredi, ke oni sukcesos. Tia kredo farigis por G.G. dogmo!

En la vagonaro ni malmulte parolis. Li nur rememorigis al mi nian strangan adiaüon de la pasinta vespero, kiam li do nis al mi revolveron (ni estis solaj en la kupeo) kun la lakonaj vortoj: „Eble vi bezonos

tiun; al ni minacas dangero cie...." Mi almenaü

rigardis gin daürigo de liaj tiamaj vortoj. Verdire, mi ne opiniis la aferon tre grava. Mi ja ankaü cion ceestis kaj mi ne povis malkovri ion minacan aü maltrankviligan por ni. Malmulte mi sciis tiam, kiel vole blinda estas la ordinare vivanta kaj pensanta homo, kompare kun viro, kiu ekzercadis sian okulon plej akre observi kaj sian cerbon plej logike dedukti.

Sluiten