Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kaprocaro aü en ceremonia veturilo.

La butlero faris respektplenan riverencon, dirante: „Lordo Stockton, kiu nun havas konferencon kun sia prokuristo, ordonis al mi konduki la sinjorojn al iliaj cambroj. Je duono post la sesa la sonorilo sonoros por la tagmango; poste Mylord esperas paroli kun la sinjoroj."

„Sed mia bona amiko" — diris G.G., „nek mi, nek S-ro Hendriks atendis tion. Ni ne kunportis niajn frakojn. Ni intencis reveni en la hotelon en Tanfield post cirkaü du horoj."

„Lordo Stockton tion antaüvidis" — diris la butlero, ciam klinigante. „Li komisiis diri al vi, ke Lady Stockton kaj la fraülinaj mostoj ne sentos sin ofenditaj pro via apero cetable en porvojagaj vestoj; aliaj gastoj hodiaü ne ceestos."

„Sed nia veturilo" — interjetis G.G.

„ Estas jam reveturanta al Tanfield" — diris la

afabla viro. Jim, la stalisto, samtempe malmendos vian tranoktejon kaj portos Ci tien vian pakajon. Mylord nepre deziras, ke venontan nokton vi gastlogu tie ci.

Efektive, G.G. estis es trema, ci tie li tarnen tro vis sian mastron. Ni iom senhelpe rigardis unu la alian kaj akceptis nian sorton.

La butlero rekomendis nin al la zorgoj de du livre-

servistoj, kiuj laü larga, per mola irtapiso kovrita

stuparo kondukis nin supren al niaj cambroj, kiuj

kusis unu flanke de la alia.

* * *

Guste je duono de la sepa la sonorilo, anoncanta la mangon, aüdigis. Samtempe ciu el ni, G.G. kaj mi malfermis la pordon de nia cambro kaj renkontis nin

Sluiten