Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dens" estis tiun printempon unuafoje depost multaj jaroj neokupita; sed sajnis, ke nur Lady Maüd efektive bedaüris tion. Cetere, si estis la plej juna, si satis balojn kaj teatrojn; kaj kompreneble mi tute konsentis kun si. Estis malfacile sidi apud Lady Maüd kaj ne konsenti kun si.

Je duono de la naüa la sinjorinoj forlasis la mangsalonon; G.G. kaj mi restis kune, kun nia gastiganto, car ankaü la servistoj foriris el la cambro, post kiam la butlero estis zorginta pri tio, ke ni ne soifut

„Ni estas nun solaj, sinjoroj" — komencis Lordo Stockton. „Se S-ro Gill volas rakonti, al kio mi dankas la plezuron de via vizito, mi promesas, ke mi atente aüskultos. Malgraü la generala opinio mi ciam trovis la trankvilan postmangan horon plej taüga por priparoli gravajn aferojn, ne farigante senbezone pligravigema aü cerbumema."

„La afero, kiu igis nin viziti vin, efektive estas tre grava" — diris G.G. „La fakto, ke ni venis tien ci tiel senceremonie kaj neatendite tion jam montras. Tarnen estas neeble diri al vi, kia estas tiu afero: ni nur venis por fari al vi kelkajn demandojn. Nepre ne rigardu mian malkonfidemon kiel malfidon, Mylord. Sin okupi per tiu afero, scü pri gi, estas laü mia firma opinio endangerigi sin, kaj vi tute ne havas motivon senbezone elmeti vin al dangero. Mi jam sufice bedaüras, ke mia amiko, S-*0 Hendriks, vole nevole estas miksita en gi. Sed nun, kiam tio jam okazis, mi tre satas lian kunlaboron."

„Mi plene komprenas vian pozicion" — respondis Lordo Stockton. , JDo, S-ro GüL demandu malkase, kion vi volas scü! Mi faros cion por plifaciligi vian taskon."

Sluiten