Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Guste, S-ro Gill."

„Vi vides, Willy, öio êi tio precize harmonias kun tio, kion ni jam sciis" — diris G.G, turnante sin al mi. „Mi tarnen kredas, ke Lordo Stockton ankoraü povas rakonti ion novan. — Mylord, êu vi iam rimarkis, ke Robertson havas malamikojn?"

„Neniam" — Lordo Stockton respondis decide. „Kontraüe, la viro estis tre populara, miaj servistoj kaj ankaü aliaj tre Satis lin. Li havis multajn kaj bonajn konatojn."

„Kaj nun, Mylord" — G.G. sin klinis antaüen en sia sego kaj apogis la brakojn sur la tabion — „demandon, kiun vi sendube jam atendis, sed kiun mi ne faris gis nun: Kial tiu modelêambristo forlasis vian servon?"

„La kialo estis sufiêe malgojiga. Lia sano estis en la lasta tempo ne bona. Unu el liaj pulmoj, kvankam ankoraü ne korodita *), estis tarnen en dangero farigi tia, se li restus en Anglujo. Okaze en tiu tempo mia amiko Olivier, pri kiu vi sendube aüdis, êu ne, vizitis min. Li intencis fari vojagon al Italujo kaj Egiptujo kaj serêis konfidindan êambriston por akompani lin. Mi tiam lasis al li mian êambriston, kvankam tre kontraü mia deziro, mi certigas al vil"

„Kaj êu vi iam aüdis pri li depost tiu tempo?"

„S-ro Olivier daürigis sian vojagon el Egiptujo en Mesopotamion. Proksimume antaü kvar monatoj li sendis al mi leteron el Bagdad. Li êiam havis la saman êambriston, pri kiu li estis tre kontenta."

„Cu vi scias, ke Robertson revenis en Anglujon?"

Lordo Stockton faris geston de mirego. *) korodita = atakita.

Sluiten