Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mi plenumis lian deziron.

„Volonte mi volus scü" — U daürigis, „kion vi pensas pri la afero."

Mi rigardis lin iom mirigite. „Unue nu devus sen, kion vi celas per la afero, kaj due, vi neniam tre muite Satis mian opinion pri aferoj, koncernantaj vian metion: cetere, vi estas tute prava, êar mi estas stulta rüate al solvado de enigmoj. Kial vi nun demandas

mian opinion?" . . „

G G alrigardis min lange kaj senoze. „Mia knabo — li diris, „ne Sercu pri la afero en kiu hazardo igis nin ludi rolon, gi estas sufiêe serioza! Sed mi komprenas, ke vi volas scü, kion mi celas per „la afero . Nu, mi atendis, ke oni sekvos nin el Londono tien « Estas persono, kies intereso postulas, ke li maihelpu mian esploron. Cu vi iel konjektas, kiu povas esti tiu persono?"

Nun mi efektive estis miregigita. De lae al li venis la ideo, ke oni sekvis nin el Londono? Kaj kun kia celo oni tion farus? Tiu ideo estis al mi tute nova kaj mi ne kredis gin tre versajna.

Mi ne komprenas de kie vi ekprenas tian ideon. En Auglujo Lordo Lidderdale, vi kaj mi estas la sotoj personoj, sciantaj pri la malgojiga afero, kiu igis nm iri tien ci. Vi tarnen ne volas aserti, ke Lordo Lidderdale vojagis post nil"

Ne" — diris G.G. kun akcento. ',',Nu, se ni estas sekvataj, ni devas jam esti sekvataj de el Francujo." .

GG. kapjesis. „Vi diras mian propran opinion, Wüiyl Mi gojas, ke ni nin tiel bone komprenas. bed nun kial oni sekvis nin? "

Sluiten