Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO vra

Interakto

Montrigis, ke la kuglo trafis la karnon de la supra brako kaj faris negravan vundon. Laü instrukcioj de G.G. mi metis provizoran bandagon; mia amiko navis materialon por tiu celo en sia valizo; sajnis, ke efektive li antaüvidis eblajn vundajojn. Poste li penis dormi almenaü kelke da horoj.

Rilate al mi, mi ne povis fermi okulon kaj kiam tagigis mi vestis min kaj decidis iri promeni en la parko.

Sed antaü ol mi estis preta, oni frapis sur mia pordo.

„Urga telegramo por S-1» Gill" — vofio diris ekstere. Mi malêlosis la pordon kaj akceptis la telegramon. Dum mi estis sanceliganta cu mi veku mian amikon öi tiel bezonis ripozon, sed aliflanke, urga telegramo) voco aüdigis en la apuda êambro:

„Cu telegramo por mi, Willy? Envenu, mi jam ne dormas!"

Mi trovis lm sidanta sur la rando de sia lito. La bandago estis ankoraü en bona ordo, sed lia brako sajnis dolori. Nur per la dekstra mano li lerte malfermis la telegramon, legis gin, kapjesis kaj metis gin sur la tableton apud sia lito, la adreson supre.

„Vi aspektas lace, Willy!" — li diris. „Malbone dorminta sendube!"

„La tutan nokton mi pensadis kaj kombinadis" —

Sluiten