Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mi respondis. „La stelo de tiu portreto, kiu havas por ni tian grandan valoron, min timigis kaj cagrenis; iagrade mi estas kulpa pri tio."

„Vi ne bezonas riproci vin pro tio" — diris G.G. „Hieraü, kiam vi priparolis la grandvalorecon de la portreto, mi iom troigis. Kelkfoje vi estas iom naiva, Willy, kaj tiam mi satas kuragigi viajn naivajn konsiderojn."

„Dankon!" — mi diris.

„Certe, gi havas sian bonan flankon por vi — sed ankaü por mi, car estas gojo vidi vian kontentan vizagon, kiam mi ne kontraüparolas viajn konjektojn kaj konkludojn."

Mi ne povas nei, ke liaj sarkasmaj vortoj min indignigis. Tial mi diris kolertone:

„Tiel malsagaj vi tarnen ne trovis miajn hieraüajn asertojn. Sed kion vi nun diras pri la portreto, mi tute ne komprenas."

„Kiam vi hieraü malkovris, ke oni sekvas nin por ekhavi la portreton, mi estis tro gentila por kontraüparoli vin. En la realeco la portreto ne havas ian valoron por kiu ajn, car estas tarnen kompreneble, ke mi posedas pli ol unu ekzempleron kaj povas venigi el Francujo tiom, kiom mi volas. Nia kontraüulo estas ruzegulo; kial li faris la eraron steli la portreton kaj tiel montri, ke li timas gin, tion mi ne povas al mi klarigi."

„Sed kial oni sekvas nin?"

„Se tiu kapkrevigilo hieraü estus bone farinta sian laboron, vi jam havus la respondon al tiu demando." „Vi do kredas, ke li postvojagis nin por...." „Por elblovi mian vivlumon. La vivanta G.G. estas

Sluiten