Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dangera, la senviva ne povas plu lin malutili."

„Kiu tarnen estas tiu fripono?"

„Kompreneble la viro, kiu sekvis nin el Francujo!"

Dume kun mia helpo G.G. vestis sin.

„Mi kredas, Willy, ke mi pli bone restu hodiaü en Stockton Court Unue, car tiaokaze la kuracisto el Tanfield povas veni por ekzameni mian vundon, kiu diable doloras, kaj due, êar mi havas aliajn motivojn, kiujn mi nun ne priparolos. Sed vi devas reiri Londonon."

Mi konfesis, ke mi ne muite Satis tian perspektivon. La vundo de G.G. povus esti ankaü por mi tia bona motivo por resti kelkajn pluajn tagojn Kaj Lady Maüd P

Mia seniluziigo sajne estis legebla sur mia vizago, êar mia amiko ekridis.

„Se vi tiel bedaüras foriri ! Mi volis proponi

al vi preni la posttagmezan vagonaron el Tanfield kaj reveni morgaü matene per la vagonaro, iranta el Londono je la oka horo. Mi ne satas longe malhavi vian êeeston."

„Sed kion mi devas fari en Londono?"

„Cu vi ne komprenas, ke Lordo Lidderdale, la tria en nia ligo, devas esti informata pri la okazintajoj? Povas esti plej grave al li scü, ke lia estinta cambristo ne estis la viro, kiu li Sajnigis sin, kaj ke li uzis falsajn skribatestojn. Rakontu al li precize êiujn okazintajojn kaj diru al li, ke me treege bedaüras, ke mia vundo devigas min nun por kelke da tagoj êesigi la laboron. Cetere vi povas trankvÜigi lin pri la Stelo de la portreto. Mi tute ne opinias gin valora. Precipe diru al li, ke mi tarnen ne intencis disvastigi

Sluiten