Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reproduktajojn: tio nur utilus por averti la kulpulon (kiu ajn li estu). Nun, Willy, ni iru malsupren!" Ce la pordo li haltis.

„Jen mi ekpensas du aferojn" — li diris. „Se mi bone memoras, Lady Edith petis vin silenti pri la nokta renkontigo en la mangejo. Mi trovas, ke vi, kiel honesta viro, estas devigata plenumi sian deziron. Kompreneble mi devas informi Sian patron pri la okazintajoj de la pasinta nokto, sed pri Lady Edith mi silentos. Vi do ankaü ne parolu pri Si al Lordo Lidderdale."

„Sendube! Si petis min silenti, tio suficas!"

Kavalire sentita, Willy! Nun ankoraü io alia. Eble vi ridos pro gi, car gi estas mia malgranda vantajo. Vi konas la preferon de ciu detektivo neatendate, surprize ekaperi kun la solvo de komplikitaj problemoj. Nu, mi sentas, ke la respondo al nia moskva telegramo enmanigos al ni la komencon de la fadeno. Do ne parolu al Lordo Lidderdale pri tiu telegramo, nek diru la nomon de S-ro Olivier. Estas tiel kontentige al ni, detektivoj, kiam niaj metodoj restas sekretaj, gis ni atingas la deziratan rezultaton. Tiam tiu rezultato Sajnas muite ph' mirakla: kaj la homoj ja atendas de ni miraklojn."

Mi ciam kredis, ke G.G. estas super tiaj vantajoj,

sed kompreneble mi promesis agi laü lia deziro. » * *

Ce la matenmango aperis Lady Stockton kaj Lady Maüd. Lordo Stockton kaj Lady Edith ne êeestis. La unua petis mian amikon veni en lian cambron por informi lin pri cio, kio okazis dum la nokto. Al mi li lasis la taskon informi la sinjorinojn. Senspire aüs-

Sluiten