Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tute lin trankviligis: ordinara, nedaüra simptomo en tiaj okazoj. Dume, sufice malagrablal — Lia mano? Ho, bone; li esperas baldaü demeti la tukon, sed ankoraü longan tempon li estos devigata porti malgrandan bandagon.

Dum Lordo Lidderdale tiel, duonserce, duonserioze priparolis sian sanstaton, ni eksidis antaü la fajro kaj, guante aroman havanan cigaron, mi raportis al li, kio okazis en Stockton Court, detale plenumante la instrukciojn de G.G. Mia gastiganto aüskultis plej atente, ne interrompante min. Kiam mi finis mian rakonton, li balancis la kapon.

„S-1» Gill ne devus elmeti sin al tiaj dangeroj" — li diris. „Lia vivo estas tro valora por ni ciuj, por tiel senpripense esti riskata. Mi konsideras lin en ci tiu afero, je kiu ankaü mi interesigas, kiel en mia servo kaj iagrade sentas min responda pri cio, kio al li povas okazi. Malgraü tio mi muite respektas liajn kuragon kaj persiston."

Dum la interparolado mi baldaü rimarkis, ke la mistera malapero de la portreto precipe tiris la atenton de Lordo Lidderdale.

„Cu S-"> Gill jam faris teorion rilate al tio?" — li demandis. Kiam la êambro estas bone Slosita kaj la entrudulo ekster la domo, la portreto neeble povas malaperi. Cu vi bone serêis? Cu gi kusas eble post meblo, sub tapiSo aü ie alie, kie oni ne trovis gin? La tuta afero estas tiel mistera, apenaü kredebla.

Mi povis laüvere certigi, ke 6ie ni sercis, sed sen sukceso. Cetere, kiel estus eble, ke la portreto igu for de la tablo en tian kasigejon?"

Dinn ni ankoraü priparolis tiun temon, Lordo Low-

Sluiten