Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mi daürigis mallaüte, „ke mi povus diri la saman pri nia gastiganto."

Lowden tiris min iom flanken kaj profitante la okazon, ke Ruthven komencis viglan interparoladon kun Lidderdale, U diris flus tre: „Gi estas tre malgojiga. Ni faras êiuj kvazaü ni rimarkus nenion, sed la kompatinda viro estas tre malbonfartaP'

„Li jus al mi rakontis, ke ha kuracisto ne opinias gin dangera."

„Nu, vi tarnen ne kredas, ke tiu informas lin tute laüvere pri lia malsano" — diris Lordo Lowden. En tiu momento Lidderdale denove sin turnis al ni.

„Sidigu, Lowden" — li diris. „Ruthven rakontis al mi, ke vi kune faris komploten kontraü mia libera tempo depost Jaüdo venonta."

„Jaüdon venontan vi tagmangos kun Ruthven 6e mi kaj lasos êiujn aliajn okupajojn" — dekretis Lordo Lowden. „Mi faris kelkajn trova3ojn por mia kuriozaja kolekto, venu ilin rigardi. Mi tre satus, S-"» Hendriks, se ankaü vi volus ceestL Tute familiare — nur inter ni kvar!"

„Mi volonte venus, sed mi ne estas certa, êu mi estos en la urbo."

„Faru vian eb Ion: nia konatigo estis agrabla sed mallonga. Ankaü vi estas kompetenta pri antikvajoj."

Mi promesis veni, se mi estos en la urbo. Poste mi adiaüis kaj Lordo Lidderdale, prenante mian manon, diris mallaüte:

„Memoru miajn vortojn pri la riskemajoj de S-10 Gill; kaj ankoraü iom sercu la portreten."

Veninte sur la straten mi preterpasis mallongan, dikan laboriste vestitan junulon, malrapide marsetan-

Sluiten