Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Multo okazis depost via forveturo" — si daürigis, „kaj via amiko estas tiel tute kaj plene detektivo, ke mi apenaü kuragas alrigardi lin. Atmosfero de suspekto pendas super Stockton Court; estas kvazaü cia reciproka intimeco forigis."

„Kio do okazis?" — mi demandis.

„Mi venis por kunakompani vin kaj samtempe vin informi" — si diris kun afabla rigardo. „Lia detektiva Mosto, via amiko tion konsentis: Nun li regas kiel cefkomandanto en Stockton Court. Ni estas en stato de milito...."

„Kontraü kiu?"

„Kontraü misteraj kaj nekonataj potencoj!" Si ridis momenton kaj mi vidis Sin paligi. „Mi nun iom mokas" — si daürigis, „sed la afero estas vere sufice malagrabla. Vi scias, ke mia fratino ne aperis ce la matenmango hieraü; Si ankaü forrestis 6e la tagmango. Nur en la vespero Si venis altable kun vizago, tiel senesprima kaj palega, ke ni ciuj ektimis. Sed Si asertis, ke Si tute ne estas malsana. Vespere en niaj cambroj — eble mi agis tre sename — mi ree ne povis ne esti malbonhumora, êar ni tiel enuas tie êi kaj ne iros al Londono. La senesprima vizago de Edith — kompatindulino! Poste mi komprenis, ke Si suf er as timegojn! — incitis mian animstaton, tiel ke mi farigis trokuraga kaj fine infaneca. Mi nepre volis vesti min en baltualeto, elprenis tre dekoltitan veston, frizis miajn harojn kaj malfermis mian juvelkesteton por preni kolcenon kaj kombüon. Imagu! la pli granda parto el miaj juveloj estis for. Mi kuris en la cambron de Edith kaj tiam montrigis, ke ankaü Siajn oni stelis. Kelkaj belegaj kolcenoj kaj aliaj grand-

Sluiten