Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

estingis cian interesigon je aliaj, kiel la suno estingas

la lumon de la steloj, sed denove mi estis prudenta. * ^/jyfó

„Vi estas prava" — mi diris kun penta mieno. ^M/l^y/!^v

„La kuracisto konstatis nedangeran~~~karnvundon. La kuglo iris rekte tra la dika parto de la supra brako. Dum mallonga tempo li devos gin porti en tuko."

Strange! £1 la tri personoj en Anglujo, kiuj scias pri nia granda afero, du portas nun la brakon bandagita. Subite mi pensis, ke Lordo Lidderdale sur la boato al Dover aludis la eblon, ke oni antaüe fusis la pistolon, per kiu li sin vundis. Cu eble tiu sama mano? Tiu viro, kiu sekvis nin el Francujo?

„Via deziro, scü la opinion de via amiko, tarnen ne estas tre granda."

Per tiuj vortoj Lady Maüd vekis min el miaj amatordetektivaj meditadoj.

„Mi pripensis la enigmecon de la stelo" — mi diris iom konfuzita. „Sed cu eble S-ro Gill jam trovis la solvon?"

„Ankoraü ciam li sercas, same kiel ni ciuj, en mallumo. Sed ne pro manko de fervoro. Li detale pridemandis ciujn domanojn, ec patron, patrinon kaj nin ambaü. Sajnas, ke li malfidas ciun kaj cion. La nura, kun kiu li kelkfoje parolas iom pli intime, estas Edith. Li sendube muite respektas siajn kuragon kaj energion. Sed, por diri la veron, mi ne trovas lin simpatia, almenaü rilate al lia agmaniero en tiu ci afero. Cetere, mi ne dubas pri liaj bonaj ecoj, êar.... car li estas vi amiko, S-*0 Hendriks."

La lastajn vortojn si diris tiel sincere, ke mi tuj plej rapide reeniris la paradizon. Mi revenis sur ia teron nur, kiam la veturileto haltis antaü la enirejo

La Viro •! Francujo 6

Sluiten