Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Stockton Court kaj la tre tera figuro de la butlero akceptis nin kun riverencoj kaj manfrotado.

Lady Maüd iris supren kaj la butlero scügis al nu, ke S-"> Gill atendas nun en la librejo.

La Übrejo de Stockton Court estis tre granda, longforma per peza kverkligno carpentita cambro kun vido sur la largan herbejeton antaü la konstruajo. La librokolekto, ordigita en senfinaj vicoj lau la muroj, estis unu el la plej famaj en Anglujo kaj la nuna Lordo Stockton elspezis muitan monon por kompletigi gin. En la mezo staris bele skulptita longa tablo, same el kverkligno kaj êirkaüita de vast* el sama ligno faritaj apogsegoj kun kusenoj sur sidlokoj. Tie kaj tie ci paradis statuoj sur valoraj piedestaloj el blanka marmoro, interaUe reproduktajo de la iiermeso kun Bahusido de Praksitelo.

Ce la tablo sidis G.G, dorsapoganta en unu el Ia vastaj segoj. Li aspektis iom pale kaj evidente lace. Vidante min li kapsalutis kaj faris signon, ke nu sidigu apud li. .... ...!L:

Bonvenon, Willy! Mia brako fartas muite ph bone, da'nkon! Mi tre deziras aüdi raporton pri via vizito al Lidderdale. Cu vi bone lin informis? Rakontu kiel eble plej baldaü."

Mi raportis miajn travivajojn kaj h aüskultis kun granda atento. Kiam mi rakontis pri la stranga kaj tarnen tragedia maniero, en kiu Lordo Lidderdale akceptis la du neatenditajn vixitantojn, h faris signon por min haltigi momenton kaj restis sidanta keikan tempon kun fermitaj okuloj. Poste li kapjesis kaj petis min daürigi mian rakonton. Kompreneb e mi ne silentis pri mia renkonto kun la mallonga, dika junu-

Sluiten