Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Mi pensas, ke la stelisto agis diable lerte."

Mi komprenis, ke li ne volas priparoli siajn konjektojn, do mi ne plu penis igi lin rakonti.

„Nun mi havas ankoraü alian novajon" — li duns, kiam mi daüre süentis. Mi ricevis respondon de la angla konsulo en Moskvo."

Li transdonis al mi telegramon kaj mi legis:

„Olivier kun Robertson logas tie êi Hotelo Me-

tropole." , La telegramo portis la adreson de Lordo Stockton. „Tio ne muite al ni heipas" — mi diris. „Ni jam

scias, ke la êambristo de Lordo Lidderdale ne estis

Robertson."

„Fi, Willy, kiel vi povas tiel paroli Tiu telegramo estas la komenco de nia sukceso." „Kial?" „ m

„Mem eltrovu tionl Sed rapidu iom, Willy, êar post keïke da tagoj mi rakontos al vi, kiu estas la viro, kiu tiel tragedie mortis en Menton. Nun, ni iru en niajn apartamentojn; — en tiu êi medio om lernas kortegan etiketon kaj kortegan lingvon, Willy! La sonorilo por la mango estas sonoronta kaj mia kofro kun porvesperkostumo estas veninta. Kun gojo mi vidas, ke ankaü vi kunportis la vian."

Sluiten