Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO X

Novaj Surprizoj

Same kiel antaü du tagoj ni tro vis, veninte malsupren por la mango — nun en konvena porvespertualetol — Lordon Stockton kaj la tri sinjorinojn en Ja salono. La salutado estis iomete ceremonia; mi sentis, ke la domanoj ne plu rigardas mian amikon kiel ordinaran gaston, sed krome kiel detektivon, kiu, plenumante sian metion, ekhavis en la domo certan aütoritaton, kiun oni nur devigate toleris. Nur Lady Maüd estis afabla kaj natura kiel ordinare kaj malkaSe montris sian esperon, ke ni iom pligajigos la malgojan animstaton, regantan en Stockton Court. Si ankaü nun estis mia tablonajbarino kaj ni ambaü estis la solaj, kiuj konversacüs. Ia atmosfero de malgajeco estis en tiuj du tagoj falinta sur la familion.

Mi ankoraü ne parotis pri Lady Edith. Enirante la salonon kaj ekvidante Sin mi ektimis pro la Sango de Sia vizago. Kiel eble ankoraü pli malvarma kaj senesprima, gi estis nun sen ia koloro;. sed plej timigaj estis la okuloj, kiuj ciam fikse rigardis kvazaü nenion vidante. La lipoj estis firme kunpremitaj kaj Si eê ne plu Sajnigis partopreni en la interparolado. Nevole la penso venis al mi, ke la kaüzo de tiu timiga Sangigo ne povas esti nur indigno pri la juvelstelo. Mi eksentis, ke tie 6i farigas tragedio, sed mi tute ne komprenis, kio efektive okazas!

Sluiten