Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plej rimarkinda sajnis al mi k stranga mterrUato, kiu naskigis inter G.G. kaj Lady Edith. Mia amiko kondutis kun si plej gentile, kvankam lia gentileco kelkfoje estis nüksita kun ia sarkasma respekto; nu ne povas esprimi gin pli klare. Sed ciufoje mi vidis en liaj okuloj, ordinare tiel severaj kaj malvannaj, esprimon de kompato, preskaü de kareso. Mi komencis kredi ke G.G. jam komprenas, kio okazas cirkau ni.

En'la momento, kiam la sinjorinoj post la fino de la mango estis starigontaj, Lady Edith surprizis nin, dirante en sia kutima unutona maniero, sed tarnen tre klare kaj decide:

„Patro, mi volas fari al vi grandan peton. cu m ne povas arangi, ke ni tarnen pasigu ankoraü kelke da semajnoj en Londono?"

La karakteriza skueto de la kapo de G.G. igis min kompreni, ke tiu simpla demando lin surprizis kaj ke gi estis pli grava ol oni supraje kredus. Momenton fiiuj süentis. Poste Lady Maud diris3e tiu terura Stelisto povus helpi, por ke tio okazu, ü almenaü iom kompensus sian krimon! Nu patro,

konsentul" Jt. .

Lady Stockton mallaüde rigardis sian ph junan

patro bezonas ripozon kaj tiun li trovas nur tie ci" - §i diris severtone. „Cetere tio ne estas temo oor esti pritraktata eetablel"

Si estis prava. Lady Edith, kiu laü sia naturo sajnis esti ceremonia kaj formalama, nepre estis tre konfuzita, êar Si priparolis tiajn planojn en ceesto de la butlero kaj servistoj. , *

Kiam nelonge poste la sinjorinoj fonns, keikan tem-

Sluiten