Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afable, kvazaü li eksentis sin malpli korpremita pro mia nekomprenado.

Denove la interparolado, kiu malflue estis daüngata, baltis, kio ne estis miriga en la tiamaj cirkonstancoj. La süentado farigis premanta, car miaj klopodoj paroÜ pri generalaj temoj malsukcesis pro la distreco de mia gastiganto, tiel ke mi fine cesis peni.

Tiam Lordo Stockton starigis.

„Mi sentas, ke denove mi devas peti pardonon pro la forvagado de miaj pensoj" — Ü diris kun malgoja rideto. „Ho ve, S-"> Hendriks, ili ne forvagas al gajaj temoj. Pli bone ni iru al la sinjorinoj en la salono." * * *

En la salono trovigis nur Lady Stockton kaj Lady Maüd. Lady Edith tuj post la mango foriris supren. Si plendis pro tre forta kapdoloro kaj neniu dubis

pri tio. w. ,

Tiun vesperon Lady Maüd ne kantis. Mi ne kuragis peti, ke Si kantu en la malgajigaj cirkonstancoj. Estis klare rimarkeble, ke ankaü Si eksuferis pro la granda melankolio, reganta en la tuta domo. Tarnen Si regis sin kaj Sia suna naturo êiufoje brilis inter la nuboj de malgajeco, tiel peze premantaj Sian cirkaüajon.

Dam, ni, precipe Lady Maüd kaj mi, estis keikan tempon priperolantaj generalajn aferojn, G.G. apens en la salono. . ,

JAi estis prava, Willy!" — li diris kun jesa kapmovo al mia flanko. Tuj poste li komends viglan interparoladon kun Lady Maüd pri la Sancoj, ke ni havos belan senpluvan someron.

Sajnis, ke üaj laüdkantoj pri la angla pejzago en la somero denove memorigis al Lady Maüd la plezurojn

Sluiten