Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de la londona „season". Si almenaü turnis la paroladon al la cetable esprimita deziro de Sia fratino, ke la familio pasigu ankoraü kelkajn semajnojn de 1' „season" en Londono.

„Ho patro!" — Si diris, „eble mi estas egoista, sed mi tiel sopiras, post ciuj lasttagaj okazintajoj, forveturi de tie ci, almenaü por mallonga tempo. Alie ni ciuj pereos pro la melankoliaj lasttagaj impresoj. Edith ankaü tion sentas; ni ja ciuj vidas, kiel forte ci tiu medio Sin nervigis.'

Sajnis, ke Lordo Stockton ne muite aprobis la vortojn de Lady Maüd kaj mi jam atendis, ke li rifuzos per unu vorto, kiam, je mia miro, G.G. sin enmiksis en kt aferon.

„Pardonu, Mylord", — li diris, „ke mi kuragas doni al vi konsUon rilate al afero, kiu min ne koncernas. Kiel detektivo mi pli ol unu fojon vidis kazojn similajn al tiu de via malpli juna filino: tre fortan, preskaü nevenkeblan malplacon kontraü la loko, kie oni estas prirabita aü malbone traktita. Gi estas forpasa, sed ne sendangera nervosimptomo. Sango de medio estas radikala kuracüo. Se via propra sano ne estas nevenkebla malhelpajo, mi serioze konsUas al vi decidi almenaü dum mallonga tempo eklogi en via domo en Grosvenor-Gardens."

La fakto, ke G.G. tiel enmiksis sin en afero, tute ne koncernanta lin, ne malmulte indignetis min; je mia miro montrigis, ke Lordo Stockton havas alian opinion.

„Vi do opinias gin je la intereso de mia filino?" — li demandis akcente. „Sendube, ciurilate gi estas rekomendinda."

Sluiten