Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nu, Willy, vi ja devas kompreni sercon. Mi jam ofte diris al vi, ke, kvankam ni estas entiritaj en tre gravan aferon, ni konservu nian bonan humoron; la sciado, ke dangero nin minacas, ne senkuragigu nin. Kaj kredu min" — tie ci lia voco ekhavis koran tonon, „mi ne povas plene informi vin, nek Lordon Stockton, guste pro tio, ke ju pli vi scias, des pli granda farigas la dangero en kiu vi estas. Promesu do ne fari signon de miro aü rekono, kiam aü kie ajn vi neatendite renkontos nian dikan amikon."

Mia ofendetiteco estis for; mi promesis.

Je tagmezo ni forveturis el Stockton Court Nia gastiganto telegrafe estis ordoninta pretigi la domon en „Grosvenor-Gardens" por li kaj lia familio. Post kelke da tagoj ili sekvos nin en la cefurbon.

Tiu certeco igis por mi la adiaüon malpli malfacila.

Lady Maüd Sed mi ne priskribos miajn pensojn

kaj songojn. Mi verkas la historion de rimarkinda

okazo en la historio de la kriminaleco kaj ne amro-

manon. Lady Maüd estis venonta Londonon! Tio

estas sufice klara al ciu, kiu iam estis juna.

* •> •

La sekvantan jaüdon mi plenumis la inviton de Lordo Lowden tagmangi êe li. Lundon mi revenis el Tanfield kaj jam la postan tagon G.G. rakontis al mi, ke pro la granda afero li devas forveturi por kelke da tagoj. PU detale li ne volis informi min. Je sia bedaüro li ankaü ne povis permesi al mi lin akompani. Mia propra sendangereco postulis, ke mi restu en Londono. Se iamaniere minacus dangero, la juna viro, kiu jam antaüe min sekvis kaj kiu, kvan-

Sluiten