Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kita viro, forsavigo tra la fenestro kaj aliaj roman-

tikaj faraêoj. E6 revolvcrpafo, kiu malutilis neniun

Nun, Willy, via laboro vin atendas. Tiun historion vi povas poste legi de la komenco gis la fino."

Tiel mi rekomencis mian laboron kaj la sekvantan vesperon je la sepa kaj duono mi suriris la largan stuparon en la domo de Lordo Lowden ne malproksime de Kensington-Gardens. Lordo Lowden estis, kiel mi jam antaüe diris, pli italo ol anglo. Ankaü nun li ne intencis longe resti en Anglujo. Li est s veninta por êeesti kelkajn gravajn kunsidojn de la nobela deputitaro — Lordo Lowden estis fervora radikalulo kaj tial multaj el liaj samklasuloj ne tre satis lin. Li ne opiniis necese arangigi la tutan grandan domon, jam ekde longa tempo neokupitan. Li do eklogis en kelkaj grandaj, lukse mebUtaj cambroj sur la unua etago kun — sola virservisto — sia maljuna itala Cambristo. Montrigis, ke, okaze de la luksega mango, kiun li al ni proponis, li dungis kelkajn servistojn por servi cetable — pli ol unu angla aristokrato estus trovinta tion hororo *). Lordo Lowden estis efektive viro en kiu la Sato al simpleco kaj al lukso estis strange mtermiksitaj. Eksterordinara surtabla lukso, sed dungitaj servistoj. Tiu kombino estis kvazaü simbolo de lia vivmaniero.

Enirante mi jam trovis la du aliajn gastojn venintaj kaj vigle interparolantaj kun sia gastiganto. Lordo Lowden bonvenigis min tre gentile kaj diris, ke li muite gojas vidi min. Baldaü poste ni altabligis.

Apenaü sidiginte mi igis miajn okulojn vagadi tra la bela, simpla, sed multekoste dekoraciita mangsa*) hororo = abomenajo.

Sluiten