Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne partoprenis, laü la opinio de G.G. en la okazintajoj en Stockton Court?.... Cu G.G. ne petis la heipon de la juna dika detektivo? Kaj êu mi ne trovas tiun detektivon tie êi en la domo de Lowden? Kaj refoje: êu li ne estis la nura, pri kiu G.G. nepre povis scü, ke li sekvis nin de el la Riviero?.... Cu li ne havis la okazon fusi la revolveron de Lordo

Lidderdale? Mi meditis kaj meditis. Cio harmo-

niis kaj — kiom ajn sensenca gi Sajnis unuavide — mi pli kaj pli konvinkigis, ke nur Lordo Lowden

estas „la viro el Francujo." Certe G.G. jam de-

longe scias tion; kredeble li ridas pro mia malspriteco. Gia kialo estas, ke neniam venis al mi eê la penso rigardi Lordon Lowden en tia lumo. Nun kiam mi unufoje f ar igis suspekta, vualo kvazaü falis de miaj okuloj.

Kia malkovro! Mi atente observis mian transtablan najbaron. Li havis akran, inteligentan vizagon, mallonge tonditajn grizajn harojn, altan frunton kaj mallongan grizan barbon. Liaj okuloj estis brunaj, akraj kaj penetrantaj, sed neniam ili restadis longe sur la sama objekto kaj ankaü malofte rigardis iun rekte. Mi imagis, ke kelkfoje ili efektive havis homevitan esprimon. Li estis senzorge vestita. Sur la frakaj refaldajoj mi vidis tie kaj tie êi cindromakulojn, la kravato sidis iom nerekte, la manoj estis ne tute bone prrzorgitaj. Mi konsentas: la viro venis el lando, kie pureco ne estas karakteriza eco de la popoio, sed anglo ordinare konservas sian puramon kaj la bezonon al bone prizorgita eksterajo ankaü en la ekster lando. Tiu viro aspektis iom malzorgite kaj la generala impreso, kiun li faris, ne estis favora. Eê

Sluiten