Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiel timi la policon, denuncis la stelon? Tio Sajnis al mi la sola malluma punkto en la afero. Sed la posttagmeza eldono de la jurnaioj jam donis klarigojn:

„Rilate al la malliberigo de Lordo Lowden oni in„formas nin jene: La polico ne kredas, ke efektive „okazis rompstelo. Oni konjektas, ke Lordo Lowden, „pasia kolektanto de gemoj, estas stelinta, aü almenaü „steliginta la juvelojn de Lady Ackland, kiuj versajne „superis lian acetpovon. Timante malkovron (oni di„ras, ke detektivoj jam observis lin), li sa vis sian „kaptajon kune kim la stonoj, apartenantaj al li „mem, kaj por forturni cian suspekton li mem romp„malfermis la srankon kaj la konatan kesteton por „sajnigi rompstelon.

„Malfelice, almenaü por U, montrigis, ke li post„lasis en la kesteto du aü tri el la ornamajoj de Lady „Ackland; versajne ili estis tiel bone kasitaj sub la „kuseneto, ke li ilin ne vidis. La polico nun estas „fervore sercanta la lokon, kie li kasis la juvelojn."

Jam ne dubol La lasta malluma punkto estis klarigita!

Sluiten