Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stroj, mi vidis, rekte kontraü la domo, apoganta sin

kontraü lanternfosto mallongan, dikan laborist-

vestitan junulon, kiu turnis al mi la dorson. Sed ankaü tiun dorson mi rekonis.

* * *

„Sajnas, ke S-ro Hendriks pli interesigas pri la eksterdomaj aferoj ol pri la endomaj."

Tute konfuzite mi returnis min. Post mi staris Lady Maüd, kiu, pro la jam menciitaj oleitaj carniroj, envenis, dum mi, enprofundiginte en miaj meditoj, ne aüdis sin.

„Si rigardis min iom moke, tarnen kore, kaj donis al mi la manon. Gin premante mi senkulpigis mm pro mia neatento per pli muite da vortoj ol estis bezonaj — por fine malkovri, ke mi ankoraü ciam premas sian maneton. Iom konfuzite mi gin lasis; Lady Maüd rugigis, sed ne koleris«?M*v

„Mi tre bedaüras" — si diris, kiam ni estis sidantaj, „ke mi devas akcepti vin sola. Miaj gepatroj ne estas hejme kaj mia fratino restas la tutan tagon en sia öambro."

Efektive mi ne muite bedaüris la fakton, ke si akceptas min sola. Kaj la sciigo pri Sia fratino al mi montris, ke si scias nenion pri la renkonto, kies finon la bazardo igis min ceesti. Mi demandis pri la bonstato de la familianoj kaj trovis min banala.

„Patrino estas sana, kiel ciam" — Si diris. „La sanstato de patro ne malplibonigas, kvankam li aspektas ankoraü malbone; kaj mia fratino ho, S-*° Hendriks, mi estas tiel maltrankvüa pro Si; ciam si farigas pli sinretena kaj pli palal Mi tiel timas, ke si

Sluiten