Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

suferas pro io, kion si ne volas al ni rakonti. Ankaü

la patro agas kelkfoje tiel strange al si Felice ni

estas nun en Londono!"

„Cu vi kredas, ke tie ci Si sentos sin pli felica?"

„Si ja mem tiel insiste petis iri ci tien. Kaj distrajo certe estos bona por Si. Miaj gepatroj nun, kiam ili estas en Londono, kompreneble devas akcepti homojn!"

„Homoj" — signifis por Lady Maüd la elirantan mondon, kaj „mondo" la elektitajn rondojn kun kiuj Si rilatas! Ho ve, kiel simpla eksterlandano mi estis es tiuj rondoj nur malmulte enkondukita!"

„Ci tiun semajnon ni donos nian unuan vesperfeston" — daürigis Lady Maüd. Keikan bonan muzikon kaj eble ankaü keikan dancadon. Mi sopiras al agrabla dancado, S-*0 Hendriks."

Si rigardis min demande kaj mi balbutis, ke mi ankaü muite satas dancadon. Subite Si ekridis.

„Vi ne estas tre galanta.*) Cu oni ne rezervas al si dancojn en Holando?"

Mi diris ion kiel: „Ho jes, sed oni ja devas scü, cu oni ceestos la balon." Tiam mi sentis min rugigi kaj jam tute ne sciis kiel daürigi.

„Tio estas infaneca, S-«> Hendriks" — Si ridis. „Vi scias tute bone, ke la patro sendos al vi inviton."

,45e kie mi tion scius" — mi demandis iom malgaje; sed subite revenis mia kurago kaj samtempe mi sentis, ke mi Suldas al mi mem ne trafi en malgustan pozicion.

„Kara Lady Maüd" — mi daürigis (kaj mi kredas

*) galanta viro estas placivola, gentila, helpema, kompleza al virinoj.

Sluiten