Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO XIV

Nenia Gojo sen malgojo.

La tagon post mia vizito al Lady Maüd mi frue en la posttagmezo finis mian laboron kaj la belega printempa vetero logis min al „Hyde Park". Por ne erarigi la leganton mi devas aldoni, ke ankoraü io alia min allogis. En tia belega posttagmezo mi havis sancon renkonti en la parko la Stocktonan veturilon. En tiu veturilo, se la fortuno al mi estus favora,.... sidos si

Kiel mi atendis, en la parko estis multaj homoj. Inter „Hyde-Corner" kaj „Kensington Gate" sin movis neinterrompita vico da veturiloj kaj hazardo vere devus helpi min por trovi la ceUtan.

„Kaj se mi eê sukcesus vidi gin, kion mi gajnus?" — „mi demandis al mi ree iom malgaje. Saluton de malproksime, kapklinon sia —, capellevon miaflanke, kaj êio estus finita."

La hazardo efektive estis por mi favora. Proksimume en la mezo de la larga veturvojo, iom flanke de la vico haltis veturilo kaj jam de malproksime mi rekonis la Stocktonan livreon. Rajdanto sur gagatnigra,*) eê en tiu medio okulfrape bela êevalo same haltis kaj vigle ekparolis kun la du sinjorinoj, sidantaj en la veturilo. Ankaü lin mi rekonis. Gi estis

*) gagato estas nigra stono el kiu oni precipe faras ornamajojn.

Sluiten